Početna O nama Kontakt
Indukciono grejanje
Frekventni pretvarač
Peći za topljenje
Druge priemne indukcionog grejanja

Uvod

Kada kroz kalem protiče naizmenična struja, u kalemu i oko njega generiše se promenljivo elektromagnetno polje.

Indukciono grejanje podrazumeva zagrevanje elektroprovodnih radnih predmeta usled proticanja vrtložnih struja, koje nastaju dejstvom promenjivog elektromagnetnog polja na radni predmet.

Intenzitet zagrevanja radnog predmeta zavisi od amplitude električne struje koja protiče kroz njega, otpornosti radnog predmeta, dubine prodiranja i vremena zagrevanja.

Gustina vrtložnih struja je najveća na površini, a opada prema sredini radnog predmeta. Dubina na kojoj se gustina struje smanji na 37% vrednosti struje na površini naziva se dubina prodiranja. Sa povećanjem frekvencije dubina prodiranja se smanjuje.

 
Radni predmet
Kalem
Elektromagnetno polje
Napajanje -naizmenični napon

dubina prodiranja d =

Prednosti indukcionog grejanja

Kod klasičnih metoda grejanja naftom, gasom ili elektrootpornim grejačima, prenos toplote se vrši posredno sa plamena, odnosno sa površine grejača, na radni premet.

Indukcionim grejanjem toplota se razvija direktno u radnom predmetu, odmah po unošenju radnog predmeta u promenljivo elektromagnetno polje. Velika koncentracija snage u radnom predmetu rezultuje veoma brzim ciklusom grejanja. Ovo omogućuje integraciju postrojenja za indukciono grejanje direktno u proizvodnu liniju.

Veoma kratko vreme grejanja smanjuje troškove proizvodnje, a u poređenju sa drugim sistemima grejanja, indukcioni uređaji značajno poboljšavaju higijenu i humanizuju rad, sa nezanemarljivim doprinosom kvalitetu i očuvanju životne i radne sredine.


IP-25 frekvencija 10 kHz